Mantelzorgpremie

Online aanvragenMaak een afspraak

Deze gemeentelijke premie heeft als doel erkenning te geven aan de mantelzorger(s) voor de steun en zorgen die de zorgbehoevende krijgt van zijn/haar mantelzorger(s).

Een mantelzorger is iemand in de directe omgeving van de zorgbehoevende die langdurig en onbetaald extra zorg biedt aan de zorgbehoevende.

Als zorgbehoevende kunt u een gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen indien u aan de voorwaarden voor deze premie voldoet. Met dit bedrag kunt u eens iets extra te doen voor uw mantelzorger(s).

Voorwaarden

 De mantelzorger

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
 • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend bij de mantelzorger)
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...

De zorgbehoevende voldoet op 1 januari van het verzorgingsjaar aan onderstaande voorwaarden:

 • verblijft in een thuissituatie (al dan niet inwonend bij de mantelzorger, in een serviceflat, project beschut wonen,…) en is in Wetteren gedomicilieerd,
 • EN is minimum 18 jaar oud,
 • EN heeft geen recht op (verhoogde) kinderbijslag of zorgbudget voor personen met een handicap,
 • EN heeft op een schaal van zelfredzaamheid een BEL - profielscore van 30 tot en met 34 OF een attest van de FOD Sociale Zekerheid met een beperkte zelfredzaamheidscore van 12-14 punten,
 • EN komt NIET in aanmerking voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger: Vlaamse Zorgverzekeringspremie voor mantel – en thuiszorg van 130 EUR).

De zorgbehoevende verbindt zich ertoe elke wijziging in zijn/haar situatie onmiddellijk door te geven aan de sociale dienst van het Sociaal Huis en aanvaardt eventuele controle van het ingediende dossier door de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Procedure

De zorgbehoevende persoon is begunstigde van de gemeentelijke mantelzorgpremie. Hij/zij vraagt deze premie via het aanvraagformulier persoonlijk of met een volmacht aan en ontvangt zelf de mantelzorgpremie via zijn/haar eigen bankrekeningnummer.

Stap 1. Een aanvraagformulier afhalen aan de balie van het Sociaal Huis of het gemeentehuis of downloaden via de website en waarheidsgetrouw invullen voor het verzorgingsjaar.

Stap 2. TWEE BEWIJSSTUKKEN verzamelen:

a. Een geldig officieel attest dat de zorgbehoefte aantoont: een attest van indicatiestelling waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een graad van zorgbehoevendheid scoort van minstens 30 en maximum 34 op de BEL – schaal. OF een medisch attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een verminderde zelfredzaamheid heeft tussen de 12 en 14 punten.

b. Een attest van de zorgkas met vermelding dat er vanuit de Vlaamse Zorgverzekering GEEN tussenkomst wordt verleend.

Bovenstaande attesten kunnen afgeleverd worden door de sociale dienst van de mutualiteiten en de erkende diensten voor gezinszorg. Een attest afgeleverd door de huisarts, is niet voldoende.

Stap 3. Tussen 1 januari en 30 november van het verzorgingsjaar het volledig ingevulde aanvraagformulier, SAMEN MET DE GEVRAAGDE BEWIJSSTUKKEN, opsturen naar het Sociaal Huis, Scheldedreef 52, 9230 Wetteren OF doormailen naar info@sociaalhuis.wetteren.be (officiële attesten mogen gescand worden).

Hebt u hulp nodig bij de opmaak van het dossier, dan kan u op afspraak terecht bij het onthaalteam van het OCMW.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • 2 attesten (zie procedure)
 • identiteitskaart

Bedrag

U ontvangt 240 euro per jaar, jaarlijks opnieuw aan te vragen.

Online aanvragenMaak een afspraak